• -

Algemene voorwaarden

1. Begrippen

1.1.   Helder Yoga: Helder Yoga is gevestigd aan de Kranenburgweg 180M, 2583 ER Den Haag en geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 66837170.

1.2.   Lidmaatschap: betreft het lidmaatschap om deel te kunnen nemen aan lessen bij Helder Yoga. Het lidmaatschap wordt uitgegeven door Helder Yoga en betaald door het lid.

1.3.   Lid: degene die het lidmaatschap afneemt bij Helder Yoga en wenst deel te nemen aan de lessen bij Helder Yoga.

1.4.   Website: www.helderyoga.nl.

1.5.   Workshop: een bij Helder Yoga gegeven of te geven workshop.

1.6.   Deelnemer: een persoon die deel heeft genomen of wenst te nemen aan door Helder Yoga gegeven of te geven workshop.

2.      Toepasselijkheid

2.1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lidmaatschappen, 10-rittenkaarten, speciale abonnementsaanbiedingen en workshops.

2.2.   Door deelname aan lessen en workshops verklaart het lid zich akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

2.3.   Helder Yoga behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigen zullen van tevoren kenbaar gemaakt worden via e-mail, de website of middels een vermelding in de studio.

3.      Lidmaatschap

3.1.   Een lidmaatschap is van kracht op het moment dat Helder Yoga een volledig ingevuld (online) inschrijfformulier heeft ontvangen en het verschuldigde en van toepassing zijn abonnementsgeld is voldaan.

3.2.   Helder Yoga behoudt zich het recht voor het lidmaatschap voor onbepaalde tijd op te schorten indien het lid zich niet houdt aan het gestelde in de algemene voorwaarden.

3.3.   Leden kunnen lessen volgen op basis van een (onbeperkt) maandabonnement, een 10-rittenkaart, een losse les, een proefles(en pakket) en online week- en maandabonnementen.

3.3.1. Onbeperkt maandabonnement: dit abonnement geeft recht op een onbeperkt aantal lessen in de maand. Het abonnement gaat in op de dag van afsluiten. Indien het abonnement op een andere dag dan de eerste van de maand wordt afgesloten zullen abonnementsgelden voor de eerste niet volledige maand naar rato in rekening worden gebracht. De opzegtermijn voor het maandabonnement bedraagt één hele kalendermaand. Opzeggen dient te geschieden per e-mail naar info@helderyoga.nl. De opzegging is definitief zodra je van ons een bevestiging van de opzegging hebt ontvangen.

3.3.2. 10-rittenkaart: een 10-rittenkaart geeft recht op deelname aan 10 lessen. De 10-rittenkaart is geldig voor een periode van 6 maanden ingaande op de dag van aankoop.  Indien niet alle tien de lessen worden gevolgd binnen de geldigheidsperiode heeft het lid geen recht op restitutie van de niet gebruikte lessen.

3.3.3. Losse les: dit is een éénmalige les die recht geeft op deelname aan één les.

3.3.4. Proefles of proeflessen pakket: een proefles of proeflessen pakket mag per lid eenmalig aangeschaft worden. Een proefles geeft toegang tot één les die binnen 1 mand na ingangsdatum gevolgd dient te worden. het proeflessen pakket geeft toegang tot 5 lessen die binnen 1 maand na de ingangsdatum gevolgd dienen te worden. Voor beide is er is geen opzegging noodzakelijk. Indien het lid lessen wil blijven volgen dient er een nieuw abonnement afgesloten te worden. Indien niet alle lessen gevolgd worden is geen restitutie mogelijk. 

3.4.   Voor de les begint dient het lid zich te melden bij de yogadocent. De yogadocent zal de inschrijving voor de les en de betaling controleren. Indien beide in orde zijn kan het lid deelnemen aan de les.

4.      Betalingsvoorwaarden en lestarieven

4.1.   De tarieven zijn te vinden op de website of kunnen mondeling of per e-mail worden verkregen van de studio. De tarieven worden bepaald door Helder Yoga. Helder Yoga behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen. Wijzigingen zullen uiterlijk 1 maand voor de nieuwe abonnementstermijn worden gecommuniceerd via e-mail en de website. Indien het lid het niet eens is met de tariefswijziging is het lid vrij het abonnement op te zeggen met inachtneming van de opzeggingsvoorwaarden.

4.2.   Met uitzondering van eventuele wettelijke rechten tot annuleren zullen betalingen voor lessen, abonnementen en 10-rittenkaarten niet worden gerestitueerd en zijn deze niet overdraagbaar aan anderen.

4.3.   Een abonnement, proefles(sen), 10-rittenkaart, losse les of workshop dient voor deelname te zijn voldaan.

4.4.   10-rittenkaarten, proefles(sen) en losse lessen kunnen online per iDEAL betaald worden of in de studio door middel van pinbetaling. Helder Yoga accepteert geen contante- en creditcardbetalingen.

4.5.   Bij aangaan van een maandabonnement via de website wordt de eerste maand, en als de maand al loopt, het bedrag van de lopende maand in rekening gebracht (het factuurbedrag). Dit bedrag dient per iDEAL voldaan te worden of per pinbetaling in de studio. Het lid geeft bij betaling van het factuurbedrag toestemming om de vervolgtermijnen per automatische incasso te innen. De automatische incasso vindt plaats in de eerste week van de nieuwe maand.

4.6.   Indien het verschuldigde termijnbedrag om wat voor reden dan ook niet kan worden geïnd (bijvoorbeeld: onvoldoende saldo, stornering of verkeerde betaalinformatie) dan kan het lid niet langer online reserveren voor de lessen en deelnemen aan de lessen. Het lid kan het verschuldigde bedrag in de studio per pinbetaling betalen of het bedrag overmaken en daarmee direct het recht tot deelname en online reserveren terugkrijgen. Het lid blijft alle vervallen openstaande termijnen verschuldigd.

5.      Lesrooster

5.1.   Het actuele lesrooster is terug te vinden op de website. Helder Yoga behoudt zich het recht voor het rooster te wijzigen.

5.2.   Helder Yoga behoudt zich het recht voor om een geplande yogales op het rooster te annuleren of de docent te wijzigen als gevolg van overmacht. Leden die voor de betreffende les gereserveerd hebben zullen per e-mail op de hoogte gesteld worden indien de les geannuleerd wordt. In geval van annulering vindt geen restitutie van abonnementsgeld plaats.

5.3.   Helder Yoga biedt 7 dagen per week lessen aan en is dan ook iedere dag geopend. Echter behoudt Helder Yoga zich het recht voor om op (feest)dagen de studio te sluiten. Aangepaste openingstijden zullen duidelijk van tevoren gecommuniceerd worden via de website.

6.      Online reserveren

6.1.   Alle lessen in het lesrooster kunnen vanaf 7 dagen van tevoren tot 30 minuten voor de les via de website worden gereserveerd. Het is niet mogelijk om lessen telefonisch of per e-mail te reserveren.

6.2.   Indien je online reserveert dien je uiterlijk 5 minuten voor de les aanwezig te zijn en je aan te melden bij de docent. Indien je niet op tijd aanwezig bent gaan we ervan uit dat je niet komt en kunnen we je plek vergeven aan iemand anders.

6.3.   Annuleren van een gereserveerde les kan alleen via de website en is mogelijk tot 2 uur voor aanvang van de les. Annuleringen die korter dan 2 uur voor aanvang van de les worden gedaan en ‘no-shows’ zullen volledig in rekening gebracht worden.

7.      Opzeggen en tijdelijk stopzetten van het doorlopend abonnement

7.1.   Een doorlopend abonnement kan op elk moment opgezegd worden. De opzegtermijn is één hele kalendermaand en moet daarom voor de eerste van de maand worden opgezegd. Er vindt geen restitutie van abonnementsgeld plaats. Opzeggen dient te geschieden per e-mail naar info@helderyoga.nl. De opzegging is definitief zodra je van ons een bevestiging van de opzegging hebt ontvangen.

7.2.   Indien een lid langdurig ziek is of een blessure heeft waardoor deelname aan de yogalessen tijdelijk niet mogelijk is dan mag het lid het abonnement tijdelijk pauzeren. Het verzoek tot pauzering moet per e-mail worden gedaan. Een doktersverklaring dient overlegd te worden ten tijde van het verzoek. 

7.3.   Een abonnement mag eenmaal per jaar zonder opgaaf van reden gepauzeerd worden. De minimumperiode voor deze pauzering is 3 weken en de maximum periode is 3 maanden. Het verzoek tot pauzering moet per e-mail gestuurd worden naar info@helderyoga.nl met vermelding van de ingangs- en einddatum van de pauzering.


8.      Workshops: rooster, deelname, annulering en betaling

8.1.   Het workshop aanbod is terug te vinden op de website. Helder Yoga behoudt zich het recht voor het aanbod te wijzigen.

8.2.   Helder Yoga behoudt zich het recht voor om een geplande workshop te annuleren als gevolg van overmacht (bijvoorbeeld bij ziekte van de docent) of bij onvoldoende deelname. Indien een minimum aantal deelnemers van toepassing is dan zal dit worden vermeld op de website. Wanneer Helder Yoga de workshop annuleert zal reeds betaald inschrijfgeld volledig worden gerestitueerd.

8.3.   Een plaats reserveren voor een workshop kan via de website. De reservering is definitief na ontvangst van het volledige inschrijfgeld zoals vermeld op de website.

8.4.   Workshops kunnen online per iDEAL worden betaald.

8.5.   Bij annulering door de deelnemer zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:

8.5.1.Tot 1 maand voor de geplande workshopdatum kan kosteloos worden geannuleerd. Betaald inschrijfgeld zal volledig worden gerestitueerd.

8.5.2.Tot 14 dagen voor de geplande workshopdatum bedragen de annuleringskosten 25% van het inschrijfgeld. Het resterende bedrag zal worden gerestitueerd.

8.5.3.Tot 7 dagen voor de geplande workshopdatum bedragen de annuleringskosten 50% van het inschrijfgeld. Het resterende bedrag zal worden gerestitueerd.

8.5.4.Indien korter dan 7 dagen voor de geplande workshopdatum wordt geannuleerd bedragen de annuleringskosten 100% en zal er geen inschrijfgeld worden terugbetaald.


9.      Huisregels

9.1.   Houdt rekening met omwonenden en andere bezoekers wanneer je de studio bezoekt. Veroorzaak geen geluidsoverlast en parkeer je fiets op een plek waar deze niet in de weg staat.

9.2.   Kom fris naar de studio. Draag schone kleding en vermijd het gebruik van parfum of andere sterk geurende verzorgingsartikelen.

9.3.   In de yogazaal is het dragen van schoenen niet toegestaan. Deze kunnen in de kleedkamer worden achtergelaten.

9.4.   Maak de studio yogamat na gebruik schoon met de daarvoor beschikbaar gestelde reinigingsmiddelen.

9.5.   Om de rust in de studio te bewaren verzoeken wij onze leden in de yogazaal niet te praten en in de ontvangstruimte en kleedkamers zachtjes te praten.

9.6.   Persoonlijke eigendommen mogen niet mee de zaal in worden genomen. Deze kunnen worden achtergelaten in de kleedkamers.

9.7.   Sexueel gedrag c.q. sexueel getint gedrag wordt niet getolereerd bij Helder Yoga.

9.8.   Helder Yoga behoudt zicht het recht voor om leden die zich niet houden aan de huisregels zoals omschreven in artikel 9.1 tot en met 9.6 de toegang tot de yogastudio te ontzeggen en/of het lidmaatschap te beëindigen zonder terugbetaling van reeds betaalde lidmaatschapsgelden.


10.   Aansprakelijkheid

10.1.  Het deelnemen aan lessen en workshops en het achterlaten van persoonlijke eigendommen in de studio gebeurt op eigen risico van het lid c.q. deelnemer. Helder Yoga aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel, schade of verlies van persoonlijke eigendommen als gevolg van deelname aan lessen en/of workshops.

10.2.  Het is de verantwoordelijkheid van het lid om er zeker van te zijn dat zij/hij in staat is de aangeboden lessen te volgen. Leden aanvaarden het risico op letsel en blessures bij deelname aan de lessen en worden geadviseerd om bij twijfel advies van een arts in te winnen alvorens aan een les te beginnen. Wij adviseren leden verder om:           

10.2.1.   De docent te informeren in het geval van blessures, ziekte of zwangerschap.

10.2.2.   Goed te luisteren naar de instructies van de docent.

10.2.3.   Goed te luisteren naar de signalen van het eigen lichaam en hier naar te handelen.

10.2.4.   Geen oefeningen uit te voeren die pijnlijk zijn.

10.2.5.   Bij twijfel advies te vragen aan de docent.


11.   Persoonsgegevens

11.1.    Helder Yoga verzamelt persoonsgegevens van leden en deelnemers aan workshops. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van het bijhouden van het ledenbestand, administratiedoeleinden en betalingsopdrachten. Helder Yoga houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

11.2.    Helder Yoga gebruikt persoonsgegevens ook om leden van Helder Yoga te informeren over bijvoorbeeld wijzigingen in het rooster, vervallen van lessen en/of veranderingen in de tariefstelling en ander nieuws over Helder Yoga. Indien het lid deze communicatie niet meer wenst te ontvangen kan dit per e-mail kenbaar gemaakt worden aan: info@helderyoga.nl. Het lid accepteert hiermee dat hij niet langer op de hoogte is van belangrijke wijzigingen en/of geplande activiteiten.


12.   Toepasselijk recht en geschillen

12.1.  Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

12.2.  Geschillen welke naar aanleiding van een overeenkomst mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

© 2018 Helder Yoga  |  Algemene voorwaarden  |  Privacy statement | website door: CTRL+ | fotografie door: shot by lola

Scan QR code:

Meld je aan

Contactgegevens
Adresgegevens
Volgende stap
wijzig
Location
IBAN
Naam rekeninghouder*
Abonnement
AccountgegevensLogin

Wachtwoord kwijt?

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren, het website verkeer te analyseren en voor het personaliseren van advertenties. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe je ze kunt beheren. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik je op “akkoord”.

akkoord »